เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C programming
ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ในรูปแบบ VDO Traning สั่งซื้อได้แล้วที่นี่
ฝึกเขียนโปรแกรมที่บ้านคุณ ส่งจริงไม่มีโกง
อบรมเสมือนจริง เข้าใจการเขียนโปรแกรมได้จริง

เรียนรู้ภาษาซีด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ซึ่งได้รับการบรรจุให้นักศึกษา ที่จะทำการเรียนการเขียนโปรแกรมนั้นจำเป็นต้องรู้
มีการบรรจุให้เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนในทุกสถาบัน ทุกมหาวิทยาลัย
แม้คุณไม่เคยเรียรเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่คุณ
สามารถที่จะเรียนรู้เสมือนการอบรมจริง สร้างก้าวแรกในการเขียนโปรแกรม
ได้อย่างแท้จริงและวางรากฐานด้วยตัวเองครับ
เริ่มจากภาษาซี ดีที่สุดครับเพราะคุณจะสามารถต่อยอด
ไปเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา ทุกประเภทแม้กระทั้ง เกมคอมพิวเตอร์
คุณก็สามารถจะเขียนโปรแกรมได้จากการศึกษาพื้นฐานจากภาษาซี

แนะนำภาษาซี ที่คุณเรียนรู้ได้ตัวเองเข้าใจวางพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง

c programming
เรียนรู้พื้นฐานทีละขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 แนะนำ Complier ตัวแปลภาษา C
ตอนที่ 2 การติดตั้งลงโปรแกรม Dev C++ เพื่อเขียนภาษา C
ตอนที่ 3 การติดตั้งเทอร์โบซี
ตอนที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานของภาษา c
ตอนที่ 5 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c
ตอนที่ 6 ทดลองเขียนภาษาซีโปรแกรมแรก บน dev c++
ตอนที่ 7 เรียนรู้การประกาศตัวแปรด้วย DevC++
ตอนที่ 8 การประกาศตัวแปร Turbo C++
ตอนที่ 9 เรียนผังงานเพื่อออกแบบโปรแกรม
ตอนที่ 10 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวแปร
ตอนที่ 11 ทำความรู้จักสัญลักษณ์ในการออกแบบโปรแกรม
ตอนที่ 12 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม
ตอนที่ 13 การออกแบบโครงสร้างในโปรแกรม
ตอนที่ 14 การออกแบบเงื่อนไขในโปรแกรม
ตอนที่ 15 ทำความเข้าใจการออกแบบเงื่อนไขซ้อนกัน
ตอนที่ 16 ทำความรู้จักข้อมูล interger ในภาษา C
ตอนที่ 17 ทำความรู้จักกับข้อมูลชนิด Char ของภาษา C
ตอนที่ 18 ค่าคงที่ C Constance
ตอนที่ 19 พิสัยของการเก็บข้อมูล
ตอนที่ 20 แสดงผล printf
ตอนที่ 21 แสดงผล putchar
ตอนที่ 22 แสดงผล puts
ตอนที่ 23 การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด input-function
ตอนที่ 24 รับข้อมูล getch
ตอนที่ 25 รับข้อมูล getchar
ตอนที่ 26 รับข้อมูล getche
ตอนที่ 27 รับข้อมูล gets
ตอนที่ 28 นิพจน์และลำดับการดำเนินการ
ตอนที่ 29 ทำความรู้จักตัวดำเนินการ oprtator
ตอนที่ 30 ทำความรู้จักตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ตอนที่ 31 ทำความรู้จักคำสั่ง for
ตอนที่ 32 เขียนโปรแกรมคำสั่ง for DevC++
ตอนที่ 33 เขียนโปรแกรมคำสั่ง for TurboC++
ตอนที่ 34 เขียนโปรแกรมคำสั่ง if DevC++
ตอนที่ 35 เขียนโปรแกรมคำสั่ง if turbo C
ตอนที่ 36 ทำความรู้จัก while
ตอนที่ 37 ทำความรู้จัก Do while
ตอนที่ 38 ทำความรู้จักอาร์เรย
ตอนที่ 39 เรียนรู้อาร์เรย 2 มิติ
ตอนที่ 40 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอาร์เรย์
ตอนที่ 41 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอาร์เรย 2 มิติ
ตอนที่ 42 แนะนำฟังก์ชันคำสั่งในภาษาซี
ตอนที่ 43 เขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันคณิตศาสตร์
ตอนที่ 44 เรียนรู้ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี
ตอนที่ 45 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้งยฟังก์ชันในภาษาซี
ตอนที่ 46 ฟังก์เกี่ยวกับการจัดการอักษร
ตอนที่ 47 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันทางอักษร
ตอนที่ 48 ฟังก์การตรวจสอบตัวอักษร
ตอนที่ 49 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวอักษร
ตอนที่ 50 ทำความรู้จักฟังก์ชันสตริง
ตอนที่ 51 การสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองในภาษาซี
ตอนที่ 52 ทำความรู้โครงสร้าง ฟังก์ชัน user define
ตอนที่ 53 การเรียกใช้ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมาเอง
ตอนที่ 54 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเอง
ตอนที่ 55 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมประกาศฟังก์ชัน user define
ตอนที่ 56 เรียนรู้ฟังก์แบบไม่มีการส่งค่าและรับค่า
ตอนที่ 57 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมฟังก์แบบไม่มีการส่งค่าและรับค่า
ตอนที่ 58 ฟังก์แบบมีการส่งค่าแต่ไม่รับค่ากลับมาประมวลผล
ตอนที่ 59 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบมีการส่งค่าแต่ไม่รับค่ากลับมาประมวลผล
ตอนที่ 60 ฟังก์ชันที่มีการรับค่าและส่งค่าในการประมวลผล
ตอนที่ 61 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม ฟังก์ชันที่มีการรับค่าและส่งค่าในการประมวลผล
ตอนที่ 62 ทำความรู้จักพอยเตอร์
ตอนที่ 63 ทำความรู้จักการปะกาศพอยเตอร์เพื่อใช้งาน
ตอนที่ 64 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมพอยเตอร์
ตอนที่ 65 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมพอยเตอร์
ตอนที่ 66 ทำความรู้จักโครงสร้างข้อมูลแบบ structures
ตอนที่ 67 รูปแบบการประกาศโครงสร้างข้อมูลแบบ structures
ตอนที่ 68 การประกาศโครงสร้างข้อมูลแบบ structures
ตอนที่ 69 การอ้างอิงตัวแปรภายในโครงสร้างข้อมูล structures
ตอนที่ 70 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล structures
ตอนที่ 71 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล structures
ตอนที่ 72 ทำความรู้จักโครงสร้างข้อมูลแบบ unions
ตอนที่ 73 การประกาศโครงสร้างข้อมูลแบบ unions
ตอนที่ 74 การอ้างอิงตัวแปรภายในโครงสร้างข้อมูล unions
ตอนที่ 75 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล unions
ตอนที่ 76 การจัดการไฟล์ในภาษาซี
ตอนที่ 77 ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมทำงานกับไฟล์
ตอนที่ 78 การเปิดไฟล์ด้วยภาษาซี
ตอนที่ 79 ฟังก์ชันคำสั่งทางด้านไฟล์ในภาษาซี
ตอนที่ 80 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้คำสั่งอ่านไฟล์ในภาษาซี
ตอนที่ 81 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้คำสั่งเขียนไฟล์ในภาษาซีไม่เสียค่าเดินทางในการอบรม คุ้มและเข้าใจได้จริง
พร้อม VDO บรรยายความเป็นมาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมทุกขั้นตอน
สร้างพื้นฐานในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
ดูซ้ำทบทวน พร้อมโปรแกรมประกอบที่นี่เท่านั้นครับ

ตัวอย่าง VDO Tranning C Programming ตอนที่ 1ตัวอย่าง VDO Tranning C Programming ตอนที่ 2


ตัวอย่าง VDO Tranning C Programming ตอนที่ 3dvd training

ราคาเพียง 200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง EMS