Database Concept Design

ในรูปแบบ DVD Training

กว่า 60 ขั้นตอนพร้อมระบบจริง

ในราคาเพียง 200 บาท

ท่านสามารถศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลได้จากรายละเอียดดังนี้ ...
database-training
DVD Training ชุดนี้เป็นการเริ่มในการ ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูล
ท่านสามารถเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอนทีละ step จนสามารถเข้าใจกระบวน
ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งการ Training ในส่วนของการใช้
โปรแกรมกลุ่ม DBMS ในการออกแบบฐานข้อมูล(Microsoft SQL Server)

ER-Training
เรียนรู้การออกแบบระบบฐานข้อมุลและ ER-Diagram
ก้าวกระโดดและเข้าใจฐานข้อมุลได้ที่นี่ในราคาเพียงแค่ 200 บาทเท่านั้น
รายละเอียดทุกขั้นตอนปูพื้นฐานเข้่าใจง่ายดังนี้..

01-เกริ่นนำโปรแกรมฐานข้อมูล
02-ส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล
03-ส่วนประกอบของฐานข้อมูล
04-ทำความรู้จักบิตไบต์
05-ทำความรู้จักกับไฟล์
06-ทำความรู้จักฟิลด์
07-ทำความรู้จักเรคคอร์ด
08-การจัดการโครงสร้างแฟ้มข้อมูล
09-ทำความรู้จักโครงสร้างแฟ้มข้อมูล Index Sequencial file
10-ทำความรู้จักโครงสร้างแฟ้มข้อมูลRelative file
11-ทำความรู้จักโครงสร้างแฟ้มข้อมูล Maste file
12-ทำความรู้จักโครงสร้างแฟ้มข้อมูล Transection file
13-ทำความรู้จักโครงสร้างแฟ้มข้อมูล table file
14-ทำความรู้จักโครงสร้างแฟ้มข้อมูล sort file
15-ข้อด้อยของแฟ้มข้อมูล
16-ทำความรู้จัก DBMS
17-ประโยชน์ DBMS
18-สถาปัตยกรรม database
19-แนวคิดฐานข้อมูล Hierarchral data model
20-แนวคิดฐานข้อมูล network data model
21-แนวคิดฐานข้อมูล relational database
22-ขั้นตอนการออกแบบฐาน
23-ชนิดของข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ
24-เกริ่นนำ ER Model
25-สัญลักษณ์ใน ER model
26-ทำความรู้จัก entity
27-ประเภทของ entity
28-ทำความรู้จัก attribute
29-ประเภทของ attribute
30-ทำความรู้จัก simple-attribute
31-ทำความรู้จัก composit-attribute
32-ทำความรู้จัก key attribute
33-ทำความรู้จัก single attribute
34-ทำความรู้จัก Multi Value Attribute
35-ทำความรู้จัก Derived-attribute
36-ทำความรู้จัก key
37-ทำความรู้จัก primary key
38-ทำความรู้จักคีย์ Composite key
39-ทำความรู้จัก Foreign key
40-ทำความรู้จัก relationship
41-ทำความรู้จัก one to one relationship
42-ทำความรู้จัก one to many
43-ทำความรู้จัก many to many
44-สรุปการแปลง ER เป็นตาราง ER-to-weak-entity
45-สรุปการแปลง ER เป็นตาราง Attribute strong to Table
46-สรุปการแปลง ER เป็นตาราง composite attribute to table
47-สรุปการแปลง ER เป็นตาราง one to one table
48-สรุปการแปลง ER เป็นตาราง one to many table
49-ทำความรู้จัก Relational algreba
50-ทำความรู้จัก Relational algreba selection
51-ทำความรู้จัก relational union
52-ทำความรู้จัก relation algreba joint
53-ทำความรู้จัก functional dependency Normalization
54-ทำความรู้จัก 1NF
55-ทำความรู้จัก 2NF
56-ทำความรู้จัก 3NF
57-ทำความรู้จัก BCNF
58-ทำความรู้จัก 4NF
59-ทำความรู้จัก 5NF
60-สรุปการออกแบบและทำความเข้าใจกับตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบการซื้อขาย
61-สรุปการออกแบบและทำความเข้าใจกับตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบการซื้อขาย
62-สรุปการออกแบบและทำความเข้าใจกับตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบการซื้อขาย
63-สรุปการออกแบบและทำความเข้าใจกับตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบการซื้อขาย
64-สรุปการออกแบบและทำความเข้าใจกับตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบการซื้อขาย
65-สรุปการออกแบบและทำความเข้าใจกับตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบการซื้อขาย


ตัวอย่างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่เราอธิบายทีละขั้นตอนจนคุณเข้าใจได้จริง
เรียนรู้ฐานข้อมูล Database ด้วยตัวเอง ตอน ทำความรู้กับแฟ้มข้อมูล

เรียนรู้ Database ฐานข้อมูลด้วยตัวเอง ตอน ทำความรู้จัก bit byte

เรียนรู้ฐานข้อมูล Database ด้วยตัวเอง ตอน ทำความรู้กับ field ฟิลด์ข้อมูล

เรียนรู้ฐานข้อมูล Database ด้วยตัวเอง ตอน ทำความรู้กับ record

เรียนรู้ Database ฐานข้อมูลด้วยตัวเอง ตอน ทำความรู้จัก Entity

เรียนรู้ Database ฐานข้อมูลด้วยตัวเอง ตอน ทำความรู้จัก Attribute

สุดคุ้มกับความคุ้มค่าในการเข้าใจระบบฐานข้อมูลใน 1 วัน


ราคาเพียง 200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง EMS