ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java
สร้างเมธอดขึ้นมาใช้งาน

		  

public class Test{
	public static void main(String args[]) {
		callVoid(200.2);
	}
	public static void callVoid(double point) {  // ใช้คำสั่ง Void เพื่อไม่ต้องการให้เมธอดคืนค่ากลับออกไป
		if(point >= 200.1) {
			System.out.println("Rank A");