DVD Training Unity2D Game Vol12


เรียนรู้การสร้างเกมส์สองมิติ

เรียนรู้การสร้างเกมส์สองมิติด้วย Unity
VDO Tranning Unity2D Vol12
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ครับ..

เรียนรู้การพัฒนาเกมแนว 2D ด้วย Unity กับภาคเรียนรู้ต่อเนื่องจาก Beginning 3D
เรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติในมุมมองของ 2D Side Score
การพัฒนาเกมส์2D ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเองตัวอย่างการเรียนรู้ดังนี้ครับ
Unity 2D VDO Traning
Unity2D Game Vol12.
VDO Tranning2D STEP-01 เนื้อหาของการเรียนรู้ Game2D
VDO Tranning2D STEP-02 สร้างโปรเจ็คประเภทเกมส์2D บน Unity
VDO Tranning2D STEP-03 เรียนรู้พื้นฐาน Background2D
VDO Tranning2D STEP-04 เรียนรู้ spriteConcept เกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-05 เรียนรู้ SpriteEditor เกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-06 เรียนรู้ Animation2D
VDO Tranning2D STEP-07 เรียนรู้ Animation Jumpsprite
VDO Tranning2D STEP-08 เรียนรู้ Animator Controller
VDO Tranning2D STEP-09 เรียนรู้ Physic2D
VDO Tranning2D STEP-10 เรียนรู้ BoxCollider Player
VDO Tranning2D STEP-11 เรียนรู้ Create Script เกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-12 เรียนรู้ kerword this
VDO Tranning2D STEP-13 เรียนรู้ Access Animator
VDO Tranning2D STEP-14 เรียนรู้ Animator stringToHash
VDO Tranning2D STEP-15 เรียนรู้การ Access Rigidbody2d
VDO Tranning2D STEP-16 เรียนรู้ Script ควบคุม player
VDO Tranning2D STEP-17 เรียนรู้ Script ควบคุมการ click Mouse
VDO Tranning2D STEP-18 เรียนรู้ Script ควบคุม input
VDO Tranning2D STEP-19 ตัวอย่าง Script Input Controller
VDO Tranning2D STEP-20 เรียนรู้ Basic Save Scence
VDO Tranning2D STEP-21 เรียนรู้ Basic Graphic2D
VDO Tranning2D STEP-22 เรียนรู้ Basic Prefeab
VDO Tranning2D STEP-23 เรียนรู้การ Create Sprite Object
VDO Tranning2D STEP-24 เรียนรู้การค้นหา Game Object
VDO Tranning2D STEP-25 เรียนรู้การ Instance child
VDO Tranning2D STEP-26 เรียนรู้การฟิลกราฟฟิคพื้น
VDO Tranning2D STEP-27 เรียนรู้ Script Test Fill
VDO Tranning2D STEP-28 เรียนรู้ Method Fixed Update
VDO Tranning2D STEP-29 เรียนรู้ programming Method FixedUpdate
VDO Tranning2D STEP-30 เรียนรู้ Transform Child Game Layer
VDO Tranning2D STEP-31 เรียนรู้ Method spawnTile
VDO Tranning2D STEP-32 เรียนรู้ Method ChangeHeight
VDO Tranning2D STEP-33 programing Script ควบคุมพื้นภายในเกมส์ 2D
VDO Tranning2D STEP-34 ตัวอย่าง Script ควบคุมพื้นภายในเกมส์ 2D
VDO Tranning2D STEP-35 เพิ่มตัวผู้เล่นเข้าสู่ฉากเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-36 องค์ประกอบพื้นฐานของตัวละครกับฉาก
VDO Tranning2D STEP-37 องค์ประกอบรวมการกระโดดของผู้เล่น
VDO Tranning2D STEP-38 นำไอเท็มเข้ามาสู่ซีนของเกมส์
VDO Tranning2D STEP-39 เรียนรู้ Script ควบคุมไอเท็ม
VDO Tranning2D STEP-40 เรียนรู้ method Ontrigger2D
VDO Tranning2D STEP-41 ตัวอย่างของการเก็บไอเท็มพื้นฐาน
VDO Tranning2D STEP-42 เรียนรู้การเพิ่มไอเท็มวนรอบตลอดภายในเกมส์
VDO Tranning2D STEP-43 เรียนรู้ เมธอด respan
VDO Tranning2D STEP-44 เรียนรู้เมธอด placeCreate
VDO Tranning2D STEP-45 เรียนรู้ CreateScript สำหรับการควบคุมไอเท็ม
VDO Tranning2D STEP-46 แนะนำระบบศรัตรูในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-47 การสร้าง Sprite ศรัตรู
VDO Tranning2D STEP-48 Script การเพิ่มศรัตรูเข้าสู่เกมส์
VDO Tranning2D STEP-49 Method-RandomizeEnemy
VDO Tranning2D STEP-50 ตัวย่าง Script ควบศรัตรูในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-51 แนะนำ GUI ในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-52 การแสดง score ขณะเล่นเกมส์
VDO Tranning2D STEP-53 การเข้ารหัส Md5 เพื่อการ save file
VDO Tranning2D STEP-54 ตัวอย่าง script การแสดง score
VDO Tranning2D STEP-55 การนำไฟล์เสียงประกอบภายในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-56 การนำไฟล์เสียงเข้าสู่ project
VDO Tranning2D STEP-57 กำหนดไฟล์เสียงให้กับวัตถุ AudioSource
VDO Tranning2D STEP-58 การใส่ AudioSource ภายในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-59 เรียนรู้ Script playsound ควบคุมการเล่นเสียง
VDO Tranning2D STEP-60 ตัวอย่าง Script playSound
VDO Tranning2D STEP-61 ตัวอย่าง script ReloadPlayer
VDO Tranning2D STEP-62 สรุปภาพรวมของ project 2D Game
VDO Tranning2D STEP-63 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 02
VDO Tranning2D STEP-64 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 03
VDO Tranning2D STEP-65 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 04
VDO Tranning2D STEP-66 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 05
VDO Tranning2D STEP-67 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 06
VDO Tranning2D STEP-68 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 07
VDO Tranning2D STEP-69 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 08
VDO Tranning2D STEP-70 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 09
VDO Tranning2D STEP-71 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 10
VDO Tranning2D STEP-72 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 11
VDO Tranning2D STEP-73 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 12
สั่งซื้อที่อีเมล์
prasan@prasansoft.com
ราคาเพียง 150 บาทครับ
อธิบายทีละขั้นตอนจนออกมา
เป็นตัวเกมส์สมบูรณ์พร้อมตัวอย่าง
ไฟล์และซีนย่อยประกอบอย่างครบถ้วน

ตัวอย่างไฟล์ VDO เรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity


เรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 1 การสร้าง Project 2D Gameเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 2 การใส่ฉากให้กับเกมส์2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่3 การทำภาพเคลื่อนไหว2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 4 ใช้SpriteEditorแบ่งภาพ2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 5 สร้าง Animation 2D ให้ตัวละครผู้เล่นเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 6 การสร้างการกระโดดให้ตัวละครผู้เล่นเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 7 ควบคุมแอนิเมชั่น2D ด้วย AnimatorControllerเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 8 การใส่ระบบฟิสิกส์ให้กับตัวละคร2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 9 การตรวจสอบการชนกันของวัตถุในเกมส์2มิติอธิบายรายละเอียดทุกคำสั่งพร้อม VDO Tranning อธิบายทุกขั้นตอน